Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: Cursist: de natuurlijke persoon die aan de cursus deelneemt; Cursus: cursus, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden; Anja Horvers Keramiek & Creativiteit: de verzorger van de cursussen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Inschrijven cursus
Inschrijving voor een cursus geschiedt door middel van een aanvraag via email en een bevestigingsmail. Als de inschrijving en de betaling zijn ontvangen door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”, is er een overeenkomst ontstaan in de zin van art. 6:213 BW.

Artikel 4 Prijzen
Het cursusgeld bestaat uit de prijs zoals die op de website is aangegeven, afhankelijk van het soort cursus/ workshop waarvoor de cursist zich inschrijft. Bij inschrijving via email gelden de cursusprijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Worden er door de cursist speciale eisen aan de materialen en gereedschappen gesteld, dan dient de cursist deze zelf aan te schaffen. Cursusprijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, prijswijziging van materiaalkosten, worden aangepast. Cursist ontvangt hiervan door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” uiterlijk zeven (7) dagen voor de eerste cursusdag bericht.

Artikel 5 Betaling
Betaling door de cursist dient voor aanvang van de cursusdag te geschieden. De betaling kan geschieden door contante betaling, pinbetaling of storting op bankrekeningnummer IBAN NL60 RABO 0337 4263 76 t.n.v. Anja Horvers Keramiek & Creativiteit. Indien de cursist niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld plus eventueel bijkomende kosten. Deelnemers verbinden zich voor de gehele cursus. Het verzuim door een cursist van deelname aan de cursus geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld, behoudens de mogelijkheid van annulering door een cursist op grond van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 Annulering door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”
“Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk zeven (7) dagen voor de eerste cursusdag. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” de cursist een alternatief aan. Indien de cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd. Als de oorzaak van het uitvallen van de lessen bij “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” ligt (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent) worden de lessen in overleg met de docent later ingehaald.

Artikel 7 Annulering door cursist
Indien de cursist niet meer wenst deel te nemen aan een cursus, voordat “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” heeft bevestigd of de betreffende cursus doorgang vindt of niet, dan vindt restitutie plaats van het cursusgeld. Indien de cursist aangeeft niet meer deel te nemen aan een cursus, nadat “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” heeft bevestigd dat de cursus doorgang zal vinden, dan wel na het verstrijken van de termijn als vermeld in artikel 6, lid a, dan zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
“Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Anja Horvers Keramiek & Creativiteit of de annulering van de cursus door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”, tenzij aan “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” op enig moment ondanks het bepaalde in sub a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
De door de cursist tijdens de cursus gemaakte werkstukken worden eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” voorbehouden.

Artikel 10 Overige bepalingen
“Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” behoudt zich het recht voor om opnamen te maken gedurende de cursus voor reclamedoeleinden, tenzij expliciet en schriftelijk vooraf is aangegeven in het inschrijvingsformulier dat een cursist of verwante niet akkoord is met vastlegging/opname. De cursus gaat door bij een voldoende aantal deelnemers. “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” bepaalt het minimum en maximum aantal deelnemers per cursus. Daarbij geldt het bepaalde als vermeld in artikel 6.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” en overeenkomsten tussen “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” en de cursist is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Privacy

Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Anja Horvers Keramiek & Creativiteit. U dient zich ervan bewust te zijn dat Anja Horvers Keramiek & Creativiteit niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Anja Horvers Keramiek & Creativiteit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Mijn gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van mijn diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Anja Horvers Keramiek & Creativiteit of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Anja Horvers Keramiek & Creativiteit of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Anja Horvers Keramiek & Creativiteit of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Anja Horvers Keramiek & Creativiteit
Kotterstraat 8
5017 CX Tilburg
info@anjahorvers.nl