Algemene voorwaarden Anja Horvers Keramiek & Creativiteit

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: Cursist: de natuurlijke persoon die aan de cursus deelneemt; Cursus: cursus, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden; Anja Horvers Keramiek & Creativiteit: de verzorger van de cursussen.


Artikel 2 Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 Inschrijven cursus

Inschrijving voor een cursus geschiedt door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursist kan het formulier via de website/e-mail indienen. Handelingsonbekwame cursisten moeten het inschrijfformulier tevens laten ondertekenen door een ouder / verzorger of voogd. De cursist ontvangt schriftelijk via e-mail een ontvangstbevestiging. Als het inschrijfformulier en de betaling zijn ontvangen door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”, is er een overeenkomst ontstaan in de zin van art. 6:213 BW.


Artikel 4 Prijzen

Het cursusgeld bestaat uit de prijs zoals die op de website is aangegeven, afhankelijk van het soort cursus/ workshop waarvoor de cursist zich inschrijft. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e- mail gelden de cursusprijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Worden er door de cursist speciale eisen aan de materialen en gereedschappen gesteld, dan dient de cursist deze zelf aan te schaffen. Cursusprijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, prijswijziging van materiaalkosten, worden aangepast. Cursist ontvangt hiervan door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” uiterlijk zeven (7) dagen voor de eerste cursusdag bericht.


Artikel 5 Betaling

Betaling door de cursist dient voor aanvang van de cursusdag te geschieden. De betaling kan geschieden door contante betaling, pinbetaling of storting op bankrekeningnummer IBAN NL60 RABO 0337 4263 76 t.n.v. Anja Horvers Keramiek & Creativiteit. Indien de cursist niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld plus eventueel bijkomende kosten. Deelnemers verbinden zich voor de gehele cursus. Het verzuim door een cursist van deelname aan de cursus geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld, behoudens de mogelijkheid van annulering door een cursist op grond van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.


Artikel 6 Annulering door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”

“Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk zeven (7) dagen voor de eerste cursusdag. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” de cursist een alternatief aan. Indien de cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd. Als de oorzaak van het uitvallen van de lessen bij “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” ligt (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent) worden de lessen in overleg met de docent later ingehaald.


Artikel 7 Annulering door cursist

Indien de cursist niet meer wenst deel te nemen aan een cursus, voordat “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” heeft bevestigd of de betreffende cursus doorgang vindt of niet, dan vindt restitutie plaats van het cursusgeld. Indien de cursist aangeeft niet meer deel te nemen aan een cursus, nadat “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” heeft bevestigd dat de cursus doorgang zal vinden, dan wel na het verstrijken van de termijn als vermeld in artikel 6, lid a, dan zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

“Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Anja Horvers Keramiek & Creativiteit of de annulering van de cursus door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit”, tenzij aan “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” op enig moment ondanks het bepaalde in sub a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld. Indirecte schade wordt niet vergoed.


Artikel 9 Intellectuele eigendom

De door de cursist tijdens de cursus gemaakte werkstukken worden eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” voorbehouden.


Artikel 10 Overige bepalingen

“Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” behoudt zich het recht voor om opnamen te maken gedurende de cursus voor reclamedoeleinden, tenzij expliciet en schriftelijk vooraf is aangegeven in het inschrijvingsformulier dat een cursist of verwante niet akkoord is met vastlegging/opname. De cursus gaat door bij een voldoende aantal deelnemers. “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” bepaalt het minimum en maximum aantal deelnemers per cursus. Daarbij geldt het bepaalde als vermeld in artikel 6.


Artikel 11 Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” en overeenkomsten tussen “Anja Horvers Keramiek & Creativiteit” en de cursist is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.